Gå vidare till innehållet

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Signtools AB, org.nr 559045-4038, Årstidsvägen 8, 665 35 Kil (”Signtools“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Signtools värnar om att våra kunder ska känna sig trygga i sina kontakter med oss och vi vill därför att ni ska veta att vi värnar om er personliga integritet och strävar efter att alltid skydda era personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. 

Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Signtools samlar in samt varför och hur Signtools behandlar personuppgifter. Syftet med den här integritetspolicyn är att informera dig som är kontaktperson eller användare hos en företagskund, leverantör eller samarbetspartner till oss. Nedan beskriver vi hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och förklarar dina rättigheter i förhållande till Signtools angående behandlingen av dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder våra tjänster såsom de definieras nedan. Vi kan inte administrera ditt köp eller ditt användarkonto om vi inte behandlar dina personuppgifter.

När vi nämner våra Samarbetspartners i denna integritetspolicy menar vi bolag som godkänts av Signtools och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla sina produkter och tjänster via webbplatsen (”Samarbetspartners”). När vi nämner Webbplatsen menar vi signtools.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför vår kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Signtools inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies”.

Behandling av personuppgifter

När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med Signtools. Vi samlar endast in de personuppgifter från kontaktpersoner eller användare som vi behöver för att vi ska kunna administrera köp och fullfölja våra åtaganden gentemot de företag eller organisationer vi har ett avtal med. 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som:

 • Organisationsnummer (även för enskilda firmor);
 • Namn och kontaktinformation (d.v.s. mobilnummer och e-postadress);
 • Leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst;
 • Användarnamn och lösenord till våra tjänster;
 • Köp-, betal- och orderhistorik;
 • Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller
 • IP-adress.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:

 • genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan). 

Varför behandlar vi dina personuppgifter

Signtools behandlar personuppgifter från kontaktpersoner eller användare i samband med företagskundköp inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

Syftet med behandling av personuppgifter

 • Fullgörande av köpeavtal: Om du genomför ett köp av varor eller tjänster på uppdrag av ett företag behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra företagets köp av varor och tjänster, för att leverera dessa, för att genomföra betalning och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls där. När du som kund handlar på Webbplatsen finns möjligheten att skapa ett användarkonto och i samband med detta behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrera kontot.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorik för att du ska kunna reklamera ett köp.
 • Berättigat intresse: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra Signtools tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi våra kunders köphistorik och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför aldrig någon analys av dina personuppgifter på individnivå.
 • Vi behandlar din köphistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan. 

Lagring av personuppgifter

Signtools vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

 • Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas de personuppgifter som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för att Signtools ska kunna fullgöra avtalet med ditt företag. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

 • Signtools sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut. 

 • Om du anmält dig som prenumerant på Signtools nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla nyhetsbrev.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder, deras representanter och kontaktpersoner är en viktig del av Signtools verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Signtools iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter. 

 • Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att Signtools ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter. Detta innebär inte under några omständigheter att Signtools säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Signtools verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. 

Signtools kan komma att överföra personuppgifter till tredje land. För mer information om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas vid sådan överföring hänvisar vi till avsnitt om Säkerhet.

Rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. Signtools kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Signtools även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att Signtools för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att Signtools begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på ditt företags köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen. Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy. 

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Signtools behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande lag. 

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Signtools använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Signtools kan komma att använda sig att personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES-område. I dessa fall ansvarar Signtools för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i fråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för sådana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield. Kompletterande information kan erhållas via kundtjänst på kontaktuppgifterna nedan.

Ändringar i policyn

Signtools förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Signtools genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

Signtools AB
Årstidsvägen 8
665 35 Kil

E-post: hej@signtools.se
Telefon: 054-4442850

Cookies

Vi använder cookies och liknande verktyg för grundfunktionalitet på sajten men även för att förbättra shoppingupplevelsen och förstå hur kunder använder våra tjänster så att vi kan göra förbättringar samt för att visa annonser. Godkända tredje parter använder också dessa verktyg i samband med vår annonsvisning

Undvika cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookies.

Undvika riktad marknadsföring

Du kan välja bort riktad annonsering genom inställningarna på följande sidor:

Facebook - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Google - https://www.google.com/settings/ads/anonymous